พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

พระเกจิคณาจารย์ 30 รูป 30 นั่งปรกอธิฐานจิตวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นพุทธคุณครูบา ณ.วัดบ้านปาง


พระเกจิคณาจารย์ 30 รูป 30  นั่งปรกอธิฐานจิตวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นพุทธคุณครูบา ณ.วัดบ้านปาง


พระเกจิคณาจารย์ 30 รูป 30  นั่งปรกอธิฐานจิตวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นพุทธคุณครูบา ณ.วัดบ้านปาง

   
 

รายนามพระเกจิคณาจารย์ 30 รูป 30 ทัศ นั่งปรกอธิฐานจิตวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นพุทธคุณครูบา ณ.วิหารหลวงวัดบ้านปาง เมืองลี้

1.พระเทพรัตนนายก วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
2.พระครูวรปัญโญภาส (ครูบาสองเมือง ปญฺญาวโร) วัดม่วงโตน อายุ 91 ปี 71พรรษา
3.พระครูวรธรรมาภิรม (ครูบาเมืองอินทร์ วรธมฺโม)วัดศรีเมืองยู้ อายุ 87 ปี 67 พรรษา
4.พระครูโสภณรัตนสาร(ครูบาอูปแก้ว ฐิตสาโร) วัดป่าลาน อายุ 86 ปี 66พรรษา
5.หลวงพ่อพระครูอินทญาณรังสี (ครูบาบุญมา ญาณวโร) วัดพุทธนิมิต อายุ 83 ปี 63พรรษา
6.หลวงปู่ครูบาดวงจันทร์ เขมรโต วัดมะกับตอง อ.สันป่าตอง อายุ83ปี 62พรรษา
7.พระครูอินทจักรโสภณ (ครูบาคำฝั้น อินทวัณโณ )วัดกอโชค อายุ 82ปี62พรรษา
8.พระครูสุนทรธรรมมานุโยค เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ วัดโขงขาว อายุ 79 ปี 59พรรษา
9.พระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอเเม่วาง วัดรังษีสุทธาราม (เหล่าป่าฝาง)อายุ77 พรรษา57
10.หลวงพ่อพระครูธีรปัญญานุโยค(ครูบาอินปั๋น วัดกิ่วแล)ดอยสะเก็ด76ปีพรรษา56
11.พระครูอดุลยญาณประยุต (ครูบาจันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน)วัดม่วงม้าใต้ สันกำแพง 75ปี55พรรษา
12.พระครูวิจิตรวัฒนวิธาน (ครูบาอินแก้ว กาวิโร)วัดดอนมูล ตาก อายุ 78 ปี 58พรรษา
13. หลวงพ่อพระครูอินทวุฒิคุณ วัดบ้านกลาง เจ้าคณะอำเภอลี้ 76 ปี 56พรรษา
14.พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ (ครูบาประหยัด อคคฺเตโช) วัดแม่พริกบนอายุ74 พรรษา54
15.พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ (ครูบาเสาร์คำ) วัดหลวงศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง อายุ74 ปีพรรษา 54
16.พระครูอินทปัญญาวุธ อินฺทปญฺโญ วัดป่าตาล บ้านธิ
17.พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์ (พระอาจารย์สนิท พุทธฺวํโส) วัดห้วยบง ลี้ อายุ73 ปี
18.พระครูโสภิตธรรมานุสิฐ(ครูบาอินสอน )วัดสามัคคีธรรม อ. ลี้ จ.ลำพูน
19.พระอธิการอ่อนแก้ว ชยฺยเสโน(ครูบาเต๋) วัดพระพุทธบาทห้วยต้มอายุ ๖๕ ปี ๔๕ พรรษา
20.พระครูโสภณบุญโญภาสครูบาบุญต่อ(จง) อุปลวณฺโณ อายุ ๖๔ ปี ๔๔ พรรษา วัดศรีสว่าง(วัวลาย)
21.พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ (ท่านจันทร์)รองเจ้าคณะอำเภอลี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
22.ครูบาหริพอ สัจจญาโณ วัดหนองวัวเฒ่าเจดีย์ศรีเวียงชัย
23.พระครูสุนทรอรรถการ(ครูบาดร)วัดพระพุทธบาทผาหนาม ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
24.พระครูสุเมธธรรมวัฒน์ (ครูบากฤษดา) วัดสันพระเจ้าแดง
25.พระครูสุภัทรรัตนากร (พระอาจารย์อ๊อด) วัดดอนแก้ว
26. พระครูปลัดวินัย อภินนโท วัดบ้านปาง
27.ครูบาปองพล สีลสังวโร
28.พระอาจารย์อดิเรก อนุตตโร วัดหนองทราย จ.สุพรรณบุรี
29พระอาจารย์กฤษณะ วัดสูงธรรมราม อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
30.ครูบาพระญาวิไชยภิกขุ วัดพระธาตุม่อนจ๋อมแก้ว
รายนามพระเจริญพุทธมนต์สวดตั๋น 9รูป
1.พระครูสุวิมลสีลากร วัดป่าไผ่
2.พระสนั่น สุมังคโล วัดแม่ป๊อก
3.พระครูสุกิจจาภรณ์ วัดป่าจี้ เจ้าคณะตำบลป่าไผ่
4.พระครูพิศิษฎ์สุมงคล วัดลี้หลวง เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต1
5.พระครูสุวัฒนนินทนาท วัดบ้านใหม่ศิวิไล
6.พระใบฎีกามนตรี ฐิตวิริโย วัดวังมน เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอลี้
7.เจ้าอธิการศรชัย กิตฺติโสภโณ วัดสันป่าสัก เจ้าคณะตำบลแม่ตืน เขต 2
8.พระครูรัตนสารสุมณฑ์ วัดปางส้าน เจ้าคณะตำบลลี้ - ดงดำ เขต 3
9.พระอธิการวีรวิชญ์ กลยาณธมโม วัดผาลาดClip_96.jpg Clip_174.jpg Clip_11.jpg Clip_173.jpg Clip_3.jpg Clip_9.jpg Clip_32.jpg Clip_136.jpg Clip_25.jpg Clip_60.jpg Clip_8.jpg Clip_22.jpg Clip_27.jpg Clip_28.jpg Clip_152.jpg Clip_10.jpg Clip_30.jpg Clip_6.jpg Clip_148.jpg Clip_177.jpg Clip_2.jpg Clip_21.jpg Clip_144.jpg Clip_154.jpg Clip_24.jpg Clip_19.jpg Clip_26.jpg Clip_135.jpg Clip_150.jpg Clip_18.jpg Clip_12.jpg Clip_20.jpg Clip_136.jpg Clip_60.jpg Clip_60.jpg Clip_82.jpg Clip_97.jpg Clip_92.jpg Clip_73.jpg Clip_107.jpg Clip_108.jpg Clip_160.jpg Clip_71.jpg Clip_38.jpg Clip_77.jpg Clip_24.jpg Clip_84.jpg Clip_169.jpg Clip_21.jpg Clip_147.jpg Clip_20.jpg Clip_160.jpg Clip_71.jpg Clip_38.jpg Clip_77.jpg Clip_24.jpg Clip_84.jpg Clip_169.jpg Clip_21.jpg Clip_147.jpg Clip_20.jpg Clip_98.jpg Clip_76.jpg Clip_74.jpg Clip_75.jpg Clip_58.jpg Clip_59.jpg Clip_19.jpg Clip_162.jpg Clip_172.jpg Clip_93.jpg Clip_37.jpg Clip_43.jpg Clip_42.jpg Clip_23.jpg Clip_88.jpg Clip_112.jpg Clip_17.jpg Clip_78.jpg Clip_39.jpg Clip_51.jpg Clip_34.jpg Clip_35.jpg Clip_36.jpg Clip_98.jpg Clip_76.jpg Clip_74.jpg Clip_75.jpg Clip_58.jpg Clip_59.jpg Clip_19.jpg Clip_162.jpg Clip_172.jpg Clip_93.jpg Clip_37.jpg Clip_43.jpg Clip_42.jpg Clip_23.jpg Clip_88.jpg Clip_112.jpg
 
     
โดย : ศิวิไล   [Feedback +55 -0] [+36 -1]   Wed 4, Jan 2023 18:00:01
 
 


พิธีพุทธธาภิเษก วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นพุทธคุณครูบา ณ.วิหารหลวงวัดบ้านปาง เมืองลี้

Clip_39.jpg Clip_51.jpg Clip_89.jpg Clip_101.jpg Clip_111.jpg Clip_102.jpg Clip_103.jpg Clip_104.jpg Clip_105.jpg Clip_80.jpg

 

 
โดย : ศิวิไล    [Feedback +55 -0] [+36 -1]   [ 1 ] Wed 4, Jan 2023 18:01:35

 


พิธีพุทธธาภิเษก วัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นพุทธคุณครูบา ณ.วิหารหลวงวัดบ้านปาง เมืองลี้

Clip_39.jpg Clip_51.jpg Clip_89.jpg Clip_101.jpg Clip_111.jpg Clip_102.jpg Clip_103.jpg Clip_104.jpg Clip_105.jpg Clip_80.jpg

 

 
โดย : ศิวิไล    [Feedback +55 -0] [+36 -1]   [ 2 ] Wed 4, Jan 2023 18:01:43

 
พระเกจิคณาจารย์ 30 รูป 30 นั่งปรกอธิฐานจิตวัตถุมงคลครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นพุทธคุณครูบา ณ.วัดบ้านปาง : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.