พระล้านนาดอทคอม แหล่งรวมพระเครื่องเมืองเหนือ
มีข่าวเอิ้นบอก

พระสมเด็จเสวยสุข


พระสมเด็จเสวยสุข


พระสมเด็จเสวยสุข

   
 

พระสมเด็จเสวยสุข

หลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

(โปรดอาราธนาติดตัวไว้ เสมือนมีแก้วสารพัดนึกอยู่กับตัว)
พระสมเด็จเสวยสุขนี้ สร้างด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและให้แจกจ่ายเป็นทาน สร้างด้วยความวิริยะอุตสาหะยิ่ง ย่อมเป็นของดี ของวิเศษโดยแท้ เริ่มพิมพ์เมื่อ
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๑๙ น. (มหัทธโนฤกษ์) สร้างจากข้าวก้นบาตรของหลวงพ่อพระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล) เฉพาะที่ฉันในวันศุกร์ เป็นอุปเทห์ของพระสมเด็จเสวยสุข

มีมวลสารสำคัญประกอบด้วย ๑.ผงยาจินดามณี หลวงปู่เจือ ปิยสีโล วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม  ๒.ผงอิธเจ หลวงปู่แก้ว วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี ๓.ผง ๑๒ นักษัตร หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกระเชอ ๔.ผงจิตรลดา ๕.ผงเกราะเพชรและเกศา หลวงพ่อมหาโพธิ์ ศิษย์หลวงปู่ศุข  ๖.ผงพระกรุโบราณ เชียงแสน, สุโขทัย, อยุธยา, กำแพงเพชร ๗.ผงพระกรุกระช้าย  ๘.ผงพระเก่าหลวงปู่ดู่ วัดสะแก นำให้หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน อธิษฐานจิตหลายครั้ง ๙.ผงพระโคนสมอ อยุธยา ๑๐.ผงพระสมเด็จวัดกุฏีทอง อยุธยา ๑๑.ผงปูนและทองจากสังฆาฏิพระประธาน วัดกษัตราธิราช อยุธยา ๑๒.ผงยาจินดามณี พระอาจารย์สำราญ วัดสง่างาม อยุธยา ๑๓.ผงบัวหัวเสาค้ำพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม เชียงใหม่ ๑๔.ผงรวมดินรวย ๗ นคร ๙ บุรี หลวงปู่หงส์ ๑๕.ดินฐานพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม. ๑๖.ดินจากสถานที่สำคัญทั่วประเทศอินเดีย อธิษฐานจิต โดย ลามะภูฎาน ๑๗.ดินสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย  ๑๘.ดินขวยปู ๑๙.ผงดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ,ดอกไม้โปรยบูชาพระเจดีย์พุทธคยา อินเดีย, ดอกไม้บวงสรวง หลวงพ่อวิชัย วัดถ้ำผาจม,ดอกไม้บูชา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, ดอกไม้บูชางานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวิมลธรรมรัต วัดสันติธรรม, ดอกไม้บูชาพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก, ดอกไม้บูชาหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร, ดอกสารภี ๒๐.ว่านเสน่หา,ว่านสาวหลง, ว่านพุทธรักษา  ๒๑.ไม้มะยมตายพราย, ไม้งิ้วดำ, ไม้แก่นมะขาม, ไม้เทพทาโร, ไม้หอมฮิโนกิ, ไม้หอมผาผุด, ไม้ยอป่า,ไม้บุญนาค, กาฝากบุญนาค ๒๒.ใบพระศรีมหาโพธิ์, กิ่งพระศรีมหาโพธิ์,ใบอานันทะโพธิ์ ๒๓.ไม้สักกลายเป็นหิน  ๒๔.แร่พวงเงิน,พวงทอง,เพชรหน้าทั่ง,หยก,รัตนชาติ, เหล็กไหลเขาอึมคลึม, เหล็กไหลภูค้ำฟ้า, ปฐวีธาตุพระอาจารย์บุญอุ้ม อาภสฺสโร ๒๕.ผงพระเก่า, ผงเสก ๙๙ ครั้ง, ผง ๑๐๘ พระอาจารย์ ๒๖.ทรายเสกหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ได้จากพระพุทธฉาย ลพบุรี ๒๗.ข้าวก้นบาตรครูบาอาจารย์ ได้แก่ หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก, หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมาราม, หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญฺโญ วัดป่าหนองหลวง สกลนคร, หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน, หลวงสุวัจน์ อาจาโร วัดป่าลัน เชียงใหม่, หลวงปู่สุดใจ ทนฺตมโน วัดป่าบ้านตาด,หลวงพ่อเชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ วัดท่าวังหิน, หลวงพ่อเจริญ จตฺตสลฺโล วัดอรัญญวิเวก, หลวงพ่อบุญจันทร์ วัดป่ากิ่วดู, หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย,หลวงตาศูนย์ จนฺทวณฺโณ วัดป่า
อิสสระธรรม ๒๘.ตะกรุดก้านธูป หลวงพ่อบุญอุ้ม อาภสฺสโร วัดป่าโนนแพง นครพนม ๒๙.ชาเสกของไวรุศมุนี, ยาแก้คุณไทยใหญ่ ๓๐.ผงหลวงปู่ประไพร สุภโร อุดรธานี  ๓๑.ผงธูปบูชาหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร ๓๒.ผงเสาร์ ๕ พระอาจารย์นะดี อินฺทปญฺโญ วัดเนินสาธารณ์ จ.อุทัยธานี ๓๓.กำยาน, จุน

จัดสร้างถวายโดย พระมหาอมรเทพ อมรเทโวและคณะ จำนวนสร้างถวายวัดสันติธรรม ๑๐,๐๐๐ องค์ แจกคณะกรรมการและผู้มอบมวลสารให้เพื่อสร้างพระจำนวน  ๖,๐๐๐ องค์

การปลุกเสก
๑.ปลุกเสกมวลสารเพื่อนำมาผสมทำพระโดย พระอาจารย์นะดี  อินฺทปญฺโญ วัดเนินสาธารณ์ อ.หนองฉาง
จ.อุทัยธานี เข้าพิธีเสาร์ ๕ วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๐
๒.หลวงปู่อุดม ญาณรโต วัดป่าสถิตธรรมาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อธิษฐานจิต ๕ คืน

๓.พระครูวิมลธรรมรัต (หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล) วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อธิษฐานจิต ๔๙ วาระ เท่าจำนวนวันเสวยวิมุตติสุขแห่งองค์พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้า สมโภชด้วย  จินดามณีมนต์ ๑๐,๐๐๐ จบ

วิธีอาราธนาเพื่อให้บังเกิดลาภสักการะ   ตั้งนะโม ๓ จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์และครูบาอาจารย์แล้วจึงอธิษฐานว่า “องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงพระนามว่า ภควา ผู้มีโชคลาภตลอดกาล ฉันใด แม้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้ได้ชื่อว่าภควาผู้มีโชคลาภตลอดกาลฉันนั้น นะชาลีติประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทาโหนติปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสาสะมาคะตา เอหิ ๆ กาละโภชะนา วิกาละโภชะนา อาคัจฉันติ ปิยังมะมะ คะมังมาคัตถี จะภะกะสะ อินะสิลา กะระวิโก”

 
     
โดย : พ.เชียงใหม่   [Feedback +0 -0] [+0 -0]   Tue 23, Oct 2018 18:57:45
 
 

พระอาจารย์นะดี อินฺทปญฺโญ วัดเนินสาธารณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปลุกเสกมวลสาร เพื่อทำสร้างพระสมเด็จเสวยสุข ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๐

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 1 ] Tue 23, Oct 2018 19:02:05

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 2 ] Tue 23, Oct 2018 19:06:26

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง สุริยา โฮมจุมจัง, ผู้คนกำลังนั่ง

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 3 ] Tue 23, Oct 2018 19:07:36

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 4 ] Tue 23, Oct 2018 19:08:20

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 5 ] Tue 23, Oct 2018 19:09:11

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 6 ] Tue 23, Oct 2018 19:09:54

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 7 ] Tue 23, Oct 2018 19:10:42

 

ลงข้อมูลไว้เพื่อการศึกษาครับ

 

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 8 ] Tue 23, Oct 2018 19:11:11

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 
โดย : พ.เชียงใหม่    [Feedback +0 -0] [+0 -0]   [ 9 ] Tue 23, Oct 2018 19:12:15

 
พระสมเด็จเสวยสุข : พระล้านนา.คอม เว็บ พระเครื่อง พระบูชา อันดับหนึ่ง ของภาคเหนือ ออกแบบเว็บไซต์โดย 2WinWeb design บริการรับทำเว็บไซต์
Copyright Pralanna.com All right reserved. © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายโดย บริษัท พระล้านนาดอทคอม จำกัด.